Arbeidsavtale: Har du et bevisst forhold til den?

Har du fått et spennende jobbtilbud – eller er drømmejobben endelig i boks?

Mitt råd til deg: Gjør deg godt kjent med hvilke rettigheter og forpliktelser som faktisk gjelder. Et arbeidsforhold er mer enn lønn og stillingstittel!

I et ferskt forhold – med stormende følelser – er det lett å tro at man aldri vil bli uenig eller krangle. Som de aller fleste har erfart kommer hverdagene. Det er derfor viktig å være bevisst hvilke rammer – rettigheter og forpliktelser – som faktisk gjelder for ditt arbeidsforhold.

Hvilke rammer gjelder?

Du tilbyr din kompetanse, arbeidskraft og ikke minst lojalitet i motytelse for lønn. En arbeidsgiver vil stille krav til deg og vil kunne styre deg innen rammene av det arbeidsforholdet som er inngått. Hva er da ”rammene”? Arbeidsavtalen din vil gi deg noen svar.

Arbeidsavtalen

En arbeidsavtale skal i henhold til arbeidsmiljøloven være skriftlig og inneholde ”forhold av vesentlig betydning for arbeidsforholdet”. Som minimum følgende:

a)    Partenes identitet: Ditt navn og arbeidsgivers identitet, for eksempel et AS.

b)    Arbeidsplassen: For eksempel ved hvilket kontor/hovedkontor du er ansatt.

c)    Enten en beskrivelse av arbeidet eller din tittel, stilling eller arbeidskategori.

d)    Når du starter i arbeidsforholdet (dato).

e)    Om arbeidsforholdet er inngått for en midlertidig periode, skal perioden eller forventet varighet angis i arbeidsavtalen.

f)     Bestemmelse om prøvetid dersom dere avtaler det. Normalt vil de fleste arbeidsgivere at arbeidstaker skal gjennomgå en prøvetid.

g)    Din rett til ferie og feriepenger og regler for fastsettelse av ferietidspunkt. Normalt angis det hvor mange uker og dager ferie man har rett til, og for øvrig vises det til ferielovens bestemmelser.

h)    Oppsigelsesfrister for begge parter.

i)      Lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, samt eventuelle tillegg og andre godtgjørelser som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsrettigheter, kostgodtgjørelse mv. I tillegg skal tidspunktet for lønnsutbetaling (dato) og utbetalingsmåte (normalt til bankkonto) angis i arbeidsavtalen.

j)      Arbeidstidens lengde og plassering. Den normale daglige og ukentlige arbeidstid skal angis i arbeidsavtalen. Dersom du som en fast ordning skal arbeide på ulike tider av døgnet og for eksempel i helgene, skal dette stå i arbeidsavtalen din.

k)    Lengde av pauser skal angis i arbeidsavtalen. Normalt vil dette være ½ time i løpet av en vanlig arbeidsdag.

l)      Dersom du avtaler særskilte arbeidstidsordninger, for eksempel at du skal være fritatt fra nattarbeid, skal dette stå i arbeidsavtalen din.

m)  Gjelder tariffavtaler skal dette opplyses i arbeidsavtalen.

Vær oppmerksom på at noe informasjon kan gis ved å henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler som regulerer dette. Det er for eksempel vanlig at det henvises til arbeidsmiljøloven når det gjelder prøvetid, ferieloven når det gjelder ferie, og gjeldende tariffavtaler når det gjelder diverse tillegg til lønn.

Utover dette kan arbeidsavtalen du har eller får presentert inneholde flere punkter, for eksempel:

  • Taushetsplikt

Normalt et eget punkt i arbeidsavtalen, eller du kan bli bedt om å signere en egen taushetserklæring. En slik særskilt taushetsplikt vil normalt være strengere enn det som følger av den generelle lojalitetsplikten –  som uansett gjelder i alle arbeidsforhold.

  • Bierverv

Normalt ønsker en arbeidsgiver å ha en viss kontroll med hva du bedriver fritiden din med. De fleste arbeidsgivere vil derfor kreve samtykke før du tar andre betalte jobber. Det er helt greit å spørre om lov!

  • Konkurranseforbud

Mange arbeidsgivere ønsker å beskytte virksomheten sin mot konkurranse så langt det er mulig. Dette er et helt legitimt ønske. Hva innebærer slike klausuler for deg? Få klarhet i forholdene før du aksepterer.

Oppsummert

Som du sikkert skjønner er mitt råd til deg at du gjør deg kjent med de enkelte punktene i arbeidsavtalen din. Er noe uklart – spør arbeidsgiveren din!

Du skal også vite at arbeidsforholdet ditt i tillegg vil være regulert av en rekke andre lover og regler, blant annet arbeidsmiljøloven, ferieloven, personopplysningsloven, straffeloven, arbeidsgivers interne regelverk mv.

Følg med på bloggen vår ­– mer påfyll kommer!