I dag endres arbeidsmiljøloven

Lurer du på hva som er nytt? Vi har forsøkt oss på en oppsummering.

Økt adgang til midlertidig ansettelse

• Ny adgang til generell midlertidig ansettelse (uten krav om midlertidig behov) for inntil 12 måneder.

• Kombineres med tre typer begrensninger for å hindre misbruk:

1. Karantene på 12 måneder for nye ansettelser på generelt grunnlag.

2. Begrenset kvote – maks 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten kan ansettes midlertidig på dette grunnlaget.

3. Ikke adgang til å inngå individuell avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden med arbeidstakere som er midlertidig ansatt på generelt grunnlag.

Dagens adgang til midlertidige ansettelser og innleie for tidsbegrensede oppgaver eller vikariat opprettholdes.

”4-årsregelen” (fastansettelse etter 4 år i midlertidig stilling)

Reduseres til tre år for vikar i midlertidig stilling, på det nye generelle grunnlaget for midlertidig ansettelse.

Beholdes uendret til fire år for midlertidig ansatte i arbeid av midlertidig karakter (prosjekter, sesong o.l.)

Arbeidstidsregler som mykes opp

Grensene for overtid utvides:

• Grensene for hvilke rammer som kan avtales lokalt mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i tariffbundet virksomhet økes fra 15 til 20 timer per uke, og fra 40 til 50 timer i fire sammenhengende uker.

• Arbeidstilsynets mulighet for å utvide rammer for overtid økes fra 20 til 25 timer per uke.

Ingen endring i hvor mye overtid det kan arbeides i løpet av 52 uker.

Ingen endring i hva som kan pålegges av arbeidsgiver; Dagens grense på 10 timer per uke, og 25 timer i fire sammenhengende uker beholdes.

Ny øvre grense på 69 timer per uke for samlet arbeidstid ved lokal avtale.

Muligheten for å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstiden utvides, slik at det blant annet kan avtales lengre vakter i skift/turnus:

1. Ved avtale med den enkelte arbeidstaker:

• Grensen for avtalt gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker økes fra ni til ti timer i løpet av 24 timer.

• Grensen for alminnelig arbeidstid per uke ved gjennomsnittsberegning beholdes uendret – 48 timer i løpet av åtte uker, alminnelig arbeidstid kan ikke overstige 50 timer i noen enkelt uke.

2. Ved avtale med lokale tillitsvalgte i tariffbundet virksomhet:

• Grensen for avtalt gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid (dvs. hva som kan avtales lokalt) økes fra ti til 12,5 timer i løpet av 24 timer.

• Grensen for alminnelig arbeidstid per uke ved gjennomsnittsberegning beholdes uendret – 48 timer i løpet av åtte uker, men alminnelig arbeidstid må ikke overstige 54 timer i noen enkelt uke.

3. Ved samtykke fra Arbeidstilsynet:

• Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, uten begrensninger på enkeltuker.

• Sentrale fagforeningers vetorett over alternative turnuser fjernes, men bare innenfor helse og omsorg, vakt og overvåking samt for pendlere.

Grensen for alminnelig arbeidstid per dag beholdes uendret – 13 timer.

Søndagsarbeid tillates oftere enn i dag:

• Utvidet adgang til å avtale arbeid flere søn- og helgedager på rad.

• Arbeidstakere skal fortsatt ha fri annenhver søn- og helgedag gjennomsnittsberegnet over 26 uker. Men det ukentlige fridøgnet må falle på en søn- eller helgedag minst hver fjerde uke, mot hver tredje i dag.

Dagens regel om når søndagsarbeid er tillatt beholdes uendret, dvs. «Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig».

Beregningsbrøken for beredskapsvakt

Beregningsbrøken for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet endres fra 1/5 til minst 1/7. Det betyr at hver syvende time hjemmevakt vil telle som arbeidstid, mot hver femte i dag.

Endring i aldersgrense

Arbeidsmiljølovens aldersgrense heves til 72 år. Samtidig begrenses muligheten til å fastsette bedriftsinterne aldersgrenser lavere enn 70 år.

Arbeidsmiljøkriminalitet

Strafferammene i arbeidsmiljøloven for alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet heves.

Den kollektive søksmålsretten

Oppheves: Den kollektive søksmålsretten for fagforeninger hos innleier ved innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak.

Gjesteblogger:

Mona Berget Heimerback, Legal Counsel | Adecco Group Norway

Bio: Jeg startet i Adecco i 2004, og jobbet de første årene innen bygg og industri, i avdeling for internasjonal rekruttering. Siden 2011 har jeg jobbet i Arbeidsrettsavdelingen, som har et særskilt ansvar for lønns- og arbeidsvilkår for våre medarbeidere. Avdelingen er et kompetanse- og supportsenter som skal sikre at vi ivaretar vårt arbeidsgiveransvar overfor våre medarbeidere på best mulig måte og i henhold til de til enhver tid gjeldende regler.