Mobbing på arbeidsplassen

Mobbing

Er du en mobber – eller kjenner du en?

Mobbing på arbeidsplassen skal selvfølgelig ideelt sett ikke forekomme – men det gjør det dessverre mange steder.  Det kan av og til være uklart om hva som er mobbing og hva som bare kan være midlertidig dårlig stemning. Enkelte er også tøffere i kantene enn andre, men dersom noen føler at de blir mobbet, da blir de som regel det.

Mobbing

Jeg tok en kjapp ringerunde til noen venner og stilte følgende spørsmål; har du eller kjenner du noen som har blitt mobbet på arbeidsplassen? De fleste dro litt på det. «Mobbet og mobbet, hva definerer du som mobbing?». Jeg forklarte at mobbing innebærer alt fra utestenging, å få uønsket seksuell oppmerksomhet, å bli forbigått når oppgaver deles ut, ikke bli invitert til for eksempel lunsj eller møter, latterliggjort, ertet og fleipet med, å bli baksnakket eller å uriktig bli beskyldt for dårlig arbeid. Hvis noe av dette skjer gjentatte ganger og man gruer seg for å gå på jobb kan det defineres som mobbing.

Blir voksne mobbet?

Da jeg definerte mobbing på denne måten var det flere som hadde historier å komme med. En fortalte at hun etter endt svangerskapspermisjon følte seg ekskludert fra det sosiale arbeidsmiljøet. Kollegaene hadde mens hun var i permisjon etablert en ny lunsjrutine som innebar å kjøpe mat ute, for så å spise den sammen på et fellesrom i lokalene, ikke i kantina. Min venninne ble ikke invitert inn dette fellesskapet, og i tillegg til andre episoder begynte hun å føle seg utenfor det sosiale miljøet på jobb. Hun gikk til sin sjef og tok opp problemet, men ingenting ble dessverre gjort. Problemet ble først løst da flere av kollegaene sluttet, inkludert den noe tafatte lederen.

Og slik skal det selvfølgelig ikke være. En leder har plikt til å rydde opp i problemer på arbeidsplassen og legge til rette for et godt arbeidsmiljø. Dette står nedfelt i arbeidsmiljøloven. Så er det de som nekter for at mobbing kan forekomme. En annen venn fortalte at de for litt siden gjennomgikk en medarbeiderundersøkelse hvor det kom fram at flere følte seg mobbet på arbeidsplassen. Reaksjonen til en i staben var da; «Hva, mobbet på jobb? Voksne blir vel ikke mobbet!». En noe ignorant holdning, synes jeg.

Mobbing og død

Mobbing skjer og må tas alvorlig. Mobbing kan føre til sykdom, både av fysisk og psykisk karakter, og i verste fall død. Et grelt eksempel på dette er fra en kommune i Nord-Sverige. Her var det en mannlig ansatt som følte seg regelmessig mobbet av sin nye sjef. Dette gikk så langt at han ble alvorlig deprimert, sykmeldt og endte til slutt opp med å ta sitt eget liv. I dette tilfellet ble to ledere i kommunen dømt for å ha forvoldts en annen persons død. Dette til dels gjennom uaktsomhet og til dels gjennom grov forsømming av arbeidsmiljøloven som sier at man skal forebygge uhelse. Dommen er foreløpig anket av begge parter og dermed ikke rettskraftig ennå, men det er første gang i Skandinavia at noen blir dømt for dette. Retten fant det her bevist at årsaken til selvmordet var mobbing på jobben.

Hva er mobbing?

Flere opplever mobbing på en eller annen måte, og mobbing er alvorlig uansett grad. Det går utover de personene som er involvert og bedriften de jobber i. Så hva kjennetegner en mobber, eller mobbing? Den klassiske beskrivelsen av mobbing er i følge forskning.no «en form for vold som rettes mot en enkelt person». Angrepene kan være fysiske eller verbale, og kroppsspråk kan også være effektivt for å holde en person ute. Det sentrale ved mobbing er at det skjer gjentatte ganger. Non-verbale handlinger, der en medarbeider konsekvent blir holdt utenfor, kan gjøre spesielt vondt.

Mobbing foregår ofte i det stille og kommer snikende, og er derfor vanskelig å oppdage. Ledere og medarbeidere kan også oppleve situasjonen forskjellig. Dette forsterkes hvis de har hvert sitt kjønn. Så mange som 5 prosent av alle arbeidstakere kan oppleve å bli mobbet på jobb. Dette tallet er noe usikkert, da det mangler forskning på området (Arbeidstilsynet). Men det er dokumentert at det er en sammenheng mellom mobbing på arbeidsplassen og sannsynligheten for å vurdere selvmord. Sykefravær som følge av mobbing er omfattende, og mange støtes ut av arbeidslivet og blir uføretrygdet.

Hvem påvirkes?

Et dårlig arbeidsmiljø kan ha mange uheldige virkninger. Man får lav selvfølelse og kan utvikle depresjon. Man kan få problemer med utførelsen av arbeidsoppgavene og man kan få asosial adferd. Dette går selvfølgelig ut over familie og venner, i tillegg til jobben. Og det er ikke bare den enkelte og hans eller hennes omgangskrets som rammes. Bedrifter taper mye penger hvis det foregår mobbing. Arbeidsinnsatsen til den det gjelder blir naturligvis svekket, og det kan også gå utover effektiviteten til de andre medarbeiderne hvis arbeidsmiljøet forsures.

Mobbing handler om baksnakking, å bli fratatt arbeidsoppgaver og ansvar, utestenging fra møter eller sosiale sammenhenger, manglende informasjon, isolering og ekskludering. Kjenner du noen som blir utsatt for dette, eller noen som mobber? Hva gjør du i så fall?

Hva gjør man?

Hvis man blir mobbet eller er vitne til mobbing må man søke hjelp så raskt som mulig. Enten hos en fortrolig, verneombud eller rett til overordnet. Virksomheten skal ha rutiner for å håndtere mobbing, og denne rutinen skal være gjort kjent for alle. Så må en dialog med ledere og eventuelt den eller de som mobber komme i gang. Det kan kanskje virke litt tungt å skulle konfrontere de som plager en, men samtale må til for å få kartlagt situasjonen og forsøke å finne en løsning på problemet. Deretter må konkrete tiltak bli innført, og den som er blitt utsatt for mobbing bør få tilbud om medisinsk assistanse for å få hjelp med eventuelle psykiske eller fysiske ettervirkninger.

Ledelsen må være tydelig på at mobbing ikke godtas, og ved behov kan de også hente inn uavhengig hjelp for å løse en konflikt. Men, det er like viktig at du som arbeidstaker melder fra dersom det foregår mobbing på arbeidsplassen din.

I dag er det mange flere arenaer å mobbe på enn for bare noen få år siden. Sosiale medier har åpnet for en helt ny måte å kommunisere på, på både godt og vondt. Der vi tidligere stort sett måtte møtes fysisk for å bli utsatt for mobbing, kan mye nå foregå på nett. Og den digitale mobbingen treffer ofte veldig hardt.

Mobbing foregår overalt, og mange av oss vil komme borti det i en eller annen form. Enten som direkte involvert eller som tilskuer. Du velger ikke hvem du jobber med, men du velger selv hvordan du møter mennesker. Vi har alle en plikt til å bidra til et positivt arbeidsmiljø.

Foto: Thomas Ricker (CC-by-2.0)